Oddělení
E-mailový zpravodaj
 
Zaslání dotazu
Váš e-mail:
 
S údaji nakládáme v souladu s GDPR

S údaji nakládáme v souladu s GDPR.

 
Kontaktujte nás
PRIME SHOP s.r.o.
K Topolům 111
250 84  Křenice
      
+420 739 769 531
po 15té hod.

infozavprimeshop.cz
 
 
 
 
 

Důležité odkazy » Obchodní podmínky - platné do 31.12.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PRIME SHOP s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností PRIME SHOP s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je společnost PRIME SHOP s.r.o., se sídlem K Topolům 111, 250 84 Křenice, IČ: 29038057, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 161881 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše včetně novel. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. včetně novel.

1. Vymezení pojmů

Prodávající, dodavatel je obchodní společnost PRIME SHOP s.r.o. PRIME SHOP s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující je zákazníkem internetového obchodu. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Všeobecné obchodní podmínky resp. obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito všeobecnými obchodními podmínkami obsahujícími i reklamační řád má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Objednání zboží

Seznam zboží na stránkách www.primeshop.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Obrázky u produktů mohou být v některých případech pouze ilustrativní.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží včetně DPH si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků si může ověřit na stránkách www.primeshop.cz.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují i reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky vč. reklamačního řádu je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky resp. zaplacení kupní ceny zákazníkem. Pokud bude lhůta dodání zboží delší, zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník a podmínky dopravy jsou uvedeny na stránkách www.primeshop.cz.
Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby resp. České pošty, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny předem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Po obdržení platby na svůj účet dodavatel odesílá zákazníkovi zboží. Aktuální možné způsoby úhrady ceny za zboží jsou uvedeny na stránkách www.primeshop.cz. V případě vyšší kupní ceny za zboží může dodavatel požadovat od zákazníka zaplacení zálohy na kupní cenu.
Až do zaplacení celé kupní ceny včetně příslušenství zůstává zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé této částky přechází vlastnické právo na zákazníka. V případě nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti, může být dále přistoupeno k odebrání zboží. Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn předat k vymáhání resp. postoupit neuhrazenou pohledávku za zákazníkem specializované firmě zabývající se vymáháním pohledávek.
Instalace zboží, montáž, odvoz použitého zboží (spotřebičů) nejsou součástí kupní smlouvy.
Převzetí zboží
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že došlo mechanicky nepoškozené.

Při osobním odběru je zboží zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
-    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
-    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
-    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
-    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, parfémů a šperků, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
-    spočívajících ve hře nebo loterii.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

6. Záruka a Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční lhůta výrobků je uvedena na záručních listech přiložených k výrobkům, v případě jejího neuvedení platí zákonná záruční lhůta.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená u zboží na internetovém obchodě je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Při uplatnění reklamace zákazník vždy uvádí charakter vady, kopii kupního dokladu a záručního listu a kontakt na svou osobu. Reklamaci může uplatnit v servisním středisku výrobce zboží či u dodavatele. Servisní středisko či dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

7. Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

8. Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (např. sdělení jména a adresy dodání, telefonního čísla za účelem sjednání dodání zboží přepravní službou). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou ve výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Tyto všeobecné obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce a souvisejících poplatků, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy nebo upravují tyto všeobecné obchodní podmínky, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tyto podmínky vyžadují, předpokládají anebo umožňují, bude považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu a to i na e-mailovou adresu, kterou smluvní strana oznámila druhé smluvní straně. Odmítnutí převzetí písemnosti bude mít stejné důsledky jako její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Pokud některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost všeobecných obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku všeobecných obchodních podmínek. Neplatné či neúčinné ustanovení bude v takovém případě posuzováno podle těch zákonných ustanovení, které svým obsahem budou co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.